English English Slovenčina Slovenčina

Asset Management Suite

 

  • Aplikácia Asset Management Suite (AMS) slúži na správu majetku a portfólií klientov s pokrytím viacerých oblastí jediným systémom. Bola postupne vybudovaná zo software na Risk Management, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s profesormi Viedenskej univerzity
  • Úspešne implementovaná viac ako desiatim slovenským, českým a rakúskym klientom - bankám, správcovským spoločnostiam, poisťovniam, pričom je priebežne rozvíjaná v súlade s požiadavkami klientov

Hlavné výhody

 

  • Viacero rozhodujúcich oblastí použitia je pokrytých jedným uceleným systémom:
     
    • front office
    • back office
    • výpočet výkonnosti portfólií
    • risk mangement
    • controlling
    • účtovníctvo
  • Úplné pokrytie nástrojov finančných trhov podľa súčasných požiadaviek
  • Modulárna architektúra umožňuje pokryť potreby veľkých aj menších spoločností
  • Priaznivý pomer ceny k úžitkovej hodnote
  • Rýchla implementácia a začlenenie do existujúcej IT infraštruktúry klienta
  • Sústredenie na požiadavky klientov so zameraním na ich maximálnu spokojnosť
  • Podpora klientov na lokálnej úrovni medzinárodnou spoločnosťou

Užívateľské segmenty

Modulárna architektúra

  • Banky
  • Oddelenia privátneho bankovníctva
  • Obchodníci s cennými papiermi
  • Správcovské spoločnosti
  • Dôchodkové fondy
  • Maklérske spoločnosti
  • Podniky, ktoré si spravujú vlastné portfóliá cenných papierov
  • Risk management
  • Aktuálne stavy portfólií
  • Analýza portfólií
  • Správa objednávok a obchodov
  • Výpočet výkonnosti portfólií
  • Vyhodnocovanie zadaných limitov – legislatívnych; interných
  • Možnosť auditovania činnosti užívateľov ako aj systému
  • Výpočet poplatkov

Prehľad pokrytých procesov

 

  • Zobrazenie typických indikátorov finančného rizika pre jednotlivé inštrumenty aj pre portfóliá
  • Value-at Risk: stanovenie hranice pre maximálne prípustné straty, ktoré pri definovanej pravdepodobnosti môžu byť dosiahnuté v budúcich obdobiach
  • Simulácia zabezpečovacích transakcií – vizualizácia dopadu transakcií na VaR
  • Výpočet a vizualizácia očakávaných Cash Flows z existujúcich pozícií (v nominálnej hodnote aj v prepočte na súčasnú hodnotu)
  • Načítavanie aktuálnych cien jednotlivých inštrumentov priamo zo systémov tretích strán (napr. Reuters, Bloomberg, Interactive Data)
  • Denný výpočet Net Asset Value pre investičné a dôchodkové fondy, ako aj pre portfóliá individuálnych klientov
  • Indikátory „Greeks" pre portfóliá su vypočítavané a zobrazované v reálnom čase, tak isto ako historická volatilita, implicitná a užívatelská volatilita
  • Kľúčové indikátory: AUV, výnosy, kupóny, splatnosť
  • Analýzy scenárov dopadu potencionálnych zmien trhových podmienok (kurzov, úrokových sadzieb, cien) na hodnotu vybraného portfólia
  • Podpora účtovníctva a možnosť prepojenia na existujúce účtovné systémy
  • Analýza výkonnosti portfólia podľa investičných košov, mien a pozícií
  • Porovnanie výkonnosti portfólia s voľne definovateľným benchmarkom
  • Analýza a vyhodnocovanie limitov vyplývajúcich z platnej legislatívy
 

Otvoriť produktový list