EN SK

Asset Management Suite

 

 • Aplikácia Asset Management Suite (AMS) slúži na správu majetku a portfólií klientov s pokrytím viacerých oblastí jediným systémom. Bola postupne vybudovaná zo software na Risk Management, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s profesormi Viedenskej univerzity
 • Úspešne implementovaná viac ako desiatim slovenským, českým a rakúskym klientom - bankám, správcovským spoločnostiam, poisťovniam, pričom je priebežne rozvíjaná v súlade s požiadavkami klientov

Hlavné výhody

 

 • Viacero rozhodujúcich oblastí použitia je pokrytých jedným uceleným systémom:
   
  • front office
  • back office
  • výpočet výkonnosti portfólií
  • risk mangement
  • controlling
  • účtovníctvo
 • Úplné pokrytie nástrojov finančných trhov podľa súčasných požiadaviek
 • Modulárna architektúra umožňuje pokryť potreby veľkých aj menších spoločností
 • Priaznivý pomer ceny k úžitkovej hodnote
 • Rýchla implementácia a začlenenie do existujúcej IT infraštruktúry klienta
 • Sústredenie na požiadavky klientov so zameraním na ich maximálnu spokojnosť
 • Podpora klientov na lokálnej úrovni medzinárodnou spoločnosťou

Užívateľské segmenty

Modulárna architektúra

 • Banky
 • Oddelenia privátneho bankovníctva
 • Obchodníci s cennými papiermi
 • Správcovské spoločnosti
 • Dôchodkové fondy
 • Maklérske spoločnosti
 • Podniky, ktoré si spravujú vlastné portfóliá cenných papierov
 • Risk management
 • Aktuálne stavy portfólií
 • Analýza portfólií
 • Správa objednávok a obchodov
 • Výpočet výkonnosti portfólií
 • Vyhodnocovanie zadaných limitov – legislatívnych; interných
 • Možnosť auditovania činnosti užívateľov ako aj systému
 • Výpočet poplatkov

Prehľad pokrytých procesov

 

 • Zobrazenie typických indikátorov finančného rizika pre jednotlivé inštrumenty aj pre portfóliá
 • Value-at Risk: stanovenie hranice pre maximálne prípustné straty, ktoré pri definovanej pravdepodobnosti môžu byť dosiahnuté v budúcich obdobiach
 • Simulácia zabezpečovacích transakcií – vizualizácia dopadu transakcií na VaR
 • Výpočet a vizualizácia očakávaných Cash Flows z existujúcich pozícií (v nominálnej hodnote aj v prepočte na súčasnú hodnotu)
 • Načítavanie aktuálnych cien jednotlivých inštrumentov priamo zo systémov tretích strán (napr. Reuters, Bloomberg, Interactive Data)
 • Denný výpočet Net Asset Value pre investičné a dôchodkové fondy, ako aj pre portfóliá individuálnych klientov
 • Indikátory „Greeks" pre portfóliá su vypočítavané a zobrazované v reálnom čase, tak isto ako historická volatilita, implicitná a užívatelská volatilita
 • Kľúčové indikátory: AUV, výnosy, kupóny, splatnosť
 • Analýzy scenárov dopadu potencionálnych zmien trhových podmienok (kurzov, úrokových sadzieb, cien) na hodnotu vybraného portfólia
 • Podpora účtovníctva a možnosť prepojenia na existujúce účtovné systémy
 • Analýza výkonnosti portfólia podľa investičných košov, mien a pozícií
 • Porovnanie výkonnosti portfólia s voľne definovateľným benchmarkom
 • Analýza a vyhodnocovanie limitov vyplývajúcich z platnej legislatívy
 

Otvoriť produktový list