EN SK
2022_04      
A opäť sme boli pri tom.

Odovzdanie ceny FINAMIS na ŠVK FMFI UK 2022.

 

ŠVK, čiže Študentská vedecká konferencia je každoročnou prehliadkou vedeckých a odborných prác študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia zo všetkých odborov matematiky, fyziky, informatiky a didaktiky týchto disciplín. Práce sú posudzované odbornou komisiou, pričom najlepšie z nich sú ocenené ako víťazi resp. laureáti ŠVK, prípadne navrhnuté na ďalšie špeciálne ceny. Cena FINAMIS je jednou zo špeciálnych ocenení, odborná komisia ju udeľuje za prácu v oblasti matematiky, prípadne finančnej matematiky. Abstrakty prác sú  publikované v zborníku ŠVK.

 

Cenu FINAMIS tento rok získala slečna Erika Lettrichová, študentka 2. ročníka magisterského štúdia, za prácu s názvom Stochastické modelovanie špecifických mier plodnosti. Podľa slov autorky je praktické využitie štúdií tohto typu aplikovateľné ako prognostika vývoja pôrodnosti, zamestnanosti ale aj ako odhady pre dôchodkové a poisťovacie spoločnosti.

 

Erika sa stala vo svojej kategórii aj laureátkou súťaže s postupom do vyššieho kola. ŠVOČ sa uskutočnila dňa 27. apríla 2022 v priestoroch FMFI UK za takmer plnej fyzickej prítomnosti účastníkov pri dodržaní aktuálne platných opatrení a nariadení. Viac o ŠVK nájdete na stránkach FMFI UK.

 

 

 

all-news