EN SK
2023_04      
Odovzdanie Ceny Finamis na Študentskej vedeckej konferencii 2023

 

Dňa 19. apríla 2023 sa uskutočnila na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Študentská vedecká konferencia (ŠVK). Podujatie je pravidelnou prehliadkou vedeckých a odborných prác poslucháčov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia zo všetkých odborov matematiky, fyziky, informatiky a didaktiky. Stalo sa dobrou tradíciou, že ŠVK sponzorujú viaceré subjekty a partneri. Medzi nich patrí už niekoľko rokov aj Finamis s.r.o.. Ocenenie, spojené s finančnou odmenou, je určené autorovi práce v sekcii Matematika, ktorého vyberie hodnotiaca komisia na základe prihlásenej práce a osobnej prezentácie autora. Komisia za rok 2023 prisúdila Cenu Finamis študentovi magisterského štúdia, Jurajovi Jankolovi, s predloženou prácou Optimalizácia prevádzky vodnej elektrárne v krátkodobom horizonte.


Obsah čerpá z témy vlastnej diplomovej práce, ktorá je spracovaná na základe spolupráce s komerčným subjektom, Slovenskými elektrárňami (SE). Práca sa venuje optimalizácii prevádzky vodných elektrární na Vážskej kaskáde. Optimalizovať prevádzku znamená určiť také nasadenie techniky, ktoré prinesie najväčší zisk. Zisk je generovaný predajom elektriny na spotovom trhu. Hlavným cieľom práce bolo určiť najlepší spôsob aproximácie nelineárnej funkcie výkonu, ktorá produkuje elektrickú energiu s ohľadom na čas optimalizácie. V závere práce autor ešte porovnal použité prístupy hodnotenia z hľadiska rýchlosti, presnosti optimalizácie a zmeny zisku voči prevádzkovému modelu SE.


Z deviatich prác v sekcii Matematika prisúdila Jurajovi Cenu Finamis komisia, ktorej predsedal Mgr. Martin Niepel, PhD.

 

 

all-news