EN SK
2019 07      
Implementácia AMS pre subjekt kolektívneho investovania

 

Zástupcovia objednávateľa koncom júla podpísali akceptačný protokol, čím formálne prevzali dielo - nasadenie informačného systému Asset Management Suite (AMS). Dodaný informačný systém je určený na správu majetku a súvisiacich činností pre alternatívny investičný fond, ktorý bude prevádzkovať spoločnosť GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s. (GOLDSIDE). Ide o  novú slovenskú správcovskú spoločnosť, ktorá patrí do finančnej skupiny Arca Capital, a.s.

 

Významná etapa implementačného projektu bola venovaná definícii funkčnosti systému pre činnosti súvisiace so správou fondu, riešili sa požiadavky na bezpečnosť a v neposlednom rade harmonizácia s legislatívou. Okrem dostupných funkcionalít v AMS sme vyšpecifikovali a naprogramovali modul slúžiaci na workflow výpočtu základných parametrov fondu ako NAV, hodnota majetku, jednotková cena, počet podielov v obehu a poplatky. Taktiež bola implentovaná funkcia importu platieb, dizajn a obsah reportov pre B2B partnerov a koncových klientov, plus ďalšie vylepšenia. Míľniky projektu prebehli podľa harmonogramu tak, aby bol systém otestovaný s dostatočnou rezervou pred zahájením ostrej prevádzky. Podľa dostupných informácií má GOLDSIDE spustiť svoj prvý fond na jeseň 2019.


„Pre správcovskú spoločnosť je v dnešnej dobe kvalitný informačný systém s profesionálnou podporou a servisom nevyhnutnosťou. AMS vnímame ako komplexný, flexibilný a variovateľný podporný nástroj, ktorý je dennou súčasťou našej práce. A vďaka profesionalite a skúsenostiam spolupracujúceho tímu na strane FINAMIS môžeme hovoriť o úspešnej implementácii" komentuje Peter Janiga, predseda predstavenstva GOLDSIDE

 

David Mikolášek, konzultant a produktový manažér FINAMIS hodnotí priebeh projektu nasledovne: „Spolupráca so zadávateľom bola na vysokej úrovni. Komunikácia počas projektu bola profesionálna a konštruktívna k riešeniu spoločnej agendy formou osobných konzultácii. Vďaka pracovníkom GOLDSIDE a na základe ich skúseností s inými informačnými systémami, boli požiadavky na rozšírenie AMS všeobecne prospešné pre celkové skvalitnenie dodaného softvéru"

 

 

O spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

Spoločnosť vznikla koncom roka 2017, za účelom vytvárania a spravovania alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní. Jediným akcionárom spoločnosti je Arca Capital Finance Group, a.s. Cieľom GOLDSIDE je ponúknuť adekvátne zhodnotenie pri dobre nastavenom servise a dokázať konkurencieschopnosť na slovenskom trhu, ale aj na trhu krajín strednej a východnej Európy. Pripravovaný fond bude zameraný na nehnuteľnosti, pričom pôjde o investovanie primárne cielené na slovenský trh s postupným rozširovaním sa aj do blízkeho zahraničia. Bude určený pre všetkých klientov, aj pre pre tých konzervatívnejších, či začínajúcich.

all-news