EN SK
2018 09      
Softvérová podpora predmetu Analýza finančných trhov na EUBA

 

Štartuje nový akademický rok a s ním aj náš program spolupráce s univerzitami. Prvá prednáška a predstavenie aplikácie AMS-WEB© sa uskutočnilo 18. septembra 2018 v priestoroch Ekonomickej univerzity Bratislava (EUBA) pre študentov študijného programu Informačný  manažment, na Fakulte hospodárskej informatiky.

 

Zásluhou spolupráce s FINAMIS s.r.o. majú študenti inžinierskeho štúdia možnosť aj tento semester využiť webovú aplikáciu na správu majetku AMS-WEB© spolu s natívnou mobilnou aplikáciou AMS Investor. Investovaním fiktívnych prostriedkov do finančných inštrumentov budú študenti sledovať ďalší vývoj portfólia, ovplyvnený dopytom a ponukou cenných papierov na finančných trhoch. Aktívna práca s vlastným portfóliom inštrumentov je pevná súčasť osnovy predmetu Analýza finančných trhov. Vďaka osobnej skúsenosti s investovaním dostane predmet praktický a netradičný rozmer.

 

Garant predmetu, prof. RNDr. Ľudovít Pinda, CSc., nám k podpore štúdia povedal: „Študenti privítali možnosť oživenia cvičení teoretických výpočtov na živom kapitálovom trhu prostredníctvom aplikácie AMS-WEB©. Zadaný projekt študenti riešia počas semestra v časovom intervale cca. tri mesiace, čo je dostatočne dlhý čas na dosiahnutie relevantných výsledkov. Prezentácia aplikácie bola vyčerpávajúca a študenti privítali existenciu mobilnej aplikácie. Do budúcnosti očakávame prehĺbenie vzájomnej spolupráce, čo fakulte umožní ďalšiu spoluprácu s praxou."

 

all-news